geobutor.hu facebook3

geobutor.hu insta

·         Üzletszabályzat

 • Általános Szerződési, Szállítási és Fizetési Feltételek
 • Hatálya
  A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 2011. április 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Geotech-Group Kft. (a továbbiakban Geotech) jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – különös tekintettel a jogszabályi változásokra és az üzletpolitikájának megváltozására – módosítani. Amennyiben a Geotech fentiek miatt az ÁSZF-et módosítja, úgy erről Vevőt köteles értesíteni.
 • Érvényességi kör
  1.1. A Geotech-Group Kft. és cégek vagy magánszemélyek (a továbbiakban Vevő) között létrejövő valamennyi szállítási jogügyletben kizárólag az itt szabályozott feltételek az irányadóak, kivéve, ha a felek megállapodásukat ettől kifejezetten eltérően nem szabályozzák. Ez utóbbi esetben is irányadóak az ÁSZF-ben rögzítettek azon kérdésekre, melyekről a felek a külön megállapodásban nem rendelkeztek.
  Vevő tudomásul veszi azt, hogy a Geotech-Group Kft. kizárólag regisztrált vevőket szolgálhat ki.
  1.2. Minden további - Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől eltérő - egyedi megállapodás a GEOTECH által írásban megerősítésre kell, hogy kerüljön, eltérő esetben azok nem érvényesek.
 • Ajánlat
  2.1. Amennyiben a vevő egy megrendelést felad, az számára 2 hét időtartamig kötelező ajánlatnak minősül.
  2.2. A GEOTECH, mint szolgáltatást nyújtó és szállító 2 héten belül a megrendelést írásbeli visszaigazolásával megerősíti. A GEOTECH ajánlatai a konkrét megrendelésig, szerződéskötésig, kötöttség nélkül állnak fenn.
  2.3. A regisztrált vevő megrendelése alapján a szerződés, az adott szolgáltatásra csak a GEOTECH írásban történő visszaigazolása szerinti tartalommal, annak napján jön létre.
 • Árak és fizetési feltételek
  3.1. A GEOTECH ajánlatában közölt árak a szállító telephelyétől értendőek, azok nettó összegben kerülnek meghatározásra, melyhez a törvényileg szabályozott mértékű általános forgalmi adó, az ÁFA felszámításra kerül.
  3.2. Amennyiben a megrendelés és a szállítás ideje között a beszerzési árakban, és/vagy az árképzésre kiható gazdasági viszonyokban a GEOTECH hátrányára változás következik be, a GEOTECH jogosult az ezen változásokhoz igazodó mértékben a vevőtől az árkiigazítás mértékét követelni. Ez vonatkozhat már visszaigazolt megrendelésekre is. Kivéve az esetleges külön írásbeli megegyezésben rögzített árgaranciát élvező szolgáltatásokra, amennyiben ilyen a GEOTECH és a Vevő között fennáll.
  3.3. A Vevő fizetési késedelme a GEOTECH által egyedileg biztosított összes árkedvezmény, forgalmi és szállítási díjazás, jóváírás, halasztás elvesztésével jár együtt.
  A Vevő bármely fizetési késedelme esetén ezen felül a GEOTECH jogosult bármely még nyitva álló szerződéses kapcsolatból eredő, minden vagy egyes, a Vevővel szemben fennálló követelését esedékessé és lejárttá tenni és a fizetést azonnali hatállyal követelni.
  3.4. Amennyiben a Vevő nem a megállapodott feltételek szerint teljesít, úgy - a GEOTECH egyéb jogainak sérelme és bárminemű külön értesítés nélkül - a Vevő köteles a GEOTECH-nek a még nem teljesített összeget, és az ezen összeg után a késedelembe esés napjától járó késedelmi kamatot megfizetni. A felek közötti ügyletek kapcsán, késedelmes vevői teljesítés esetére a felek a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % mértékben határozzák meg a késedelmi kamat mértékét. Amennyiben a GEOTECH jogi úton kénytelen érvényesíteni követelését abban az esetben a Vevőt terhel minden, a GEOTECH igényérvényesítésével kapcsolatban felmerülő költség.
  3.5. Ha a visszaigazolt megrendelést követően indokolt kétségek merülnek fel a vevő fizetőképességét vagy hitelképességét illetően, a GEOTECH jogosult a szállítás előtt készpénzfizetést vagy biztosíték szolgáltatását kérni, vagy elállni a megállapodástól és a vevőtől a ráfordításai megtérítését kérni és az összes jövőben lejáró követelést azonnal esedékessé tenni.
  3.6. A GEOTECH indokolás nélkül jogosult előleget kérni a teljesítendő megrendelésekre.
  3.7.Fizetési mód lehet:
  - banki átutalás a bizonylat kiállításának dátumától számított legalább 8 legfeljebb 60 naptári napon (a GEOTECH előbbi feltételtől a Vevő számára kedvező módon eltérhet)
  Vevő átutalásos fizetése a 183/1999. (XII.13.) Korm. rendelet szerint akkor teljesített, amikor az áru ellenértéke a szállító (eladó) bankszámláján jóváírásra kerül.
  - vagy készpénzben az áru telephelyi átvételekor
 • Szállítás és szállítási határidők
  4.1. A szállítások a GEOTECH telephelyéről történnek, amennyiben a felek ettől egyedileg külön megállapodásban nem térnek el.
  4.2. A termék szállításkori kötelező vizsgálata, a csomagolás módja, terjedelme a felek ettől kifejezetten eltérő megállapodása hiányában a Vevő feladata.
  4.3. A tervbe vett szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásában kerül feltüntetésre.
  4.4. A GEOTECH mentesül a szállítási kötelezettsége alól a működési körén kívül eső okok fennállásának ideje alatt (vis maior).
  4.5. A telephelyen értékesített termékeket a vevő köteles 7 napon belül elszállítatni. A vevő köteles az áruval kapcsolatban fellépő szállítási, raktározási vagy egyéb költségeket megtéríteni, amennyiben az árut 7 napon belül nem szállítja el.
 • Kárveszélyátszállás
  5.1. Az átadott, illetve átvett termékekről minden esetben szállítólevél készül, amelyet vevő vagy megbízottja aláírásával és bélyegzőjével igazol. A szállítólevél aláírásával, illetve az áru átvételével a kárveszélyviselés átszáll a vevőre.
 • Szavatosság, elévülési határidők
  6.1. Nyilvánvaló és rendes vizsgálattal felismerhető hibákat az áru átvételekor Vevő köteles azonnal jelezni, illetve az olyan hibákat, amelyek a rendes átvizsgálás során nem voltak felfedezhetők az áru átvétele után a hiba felfedezésekor (de legkésőbb az áru átvételét követő 1 héten belül) írásban köteles a Vevő megkifogásolni, és a kifogásolt hibákról, a GEOTECH részére tételes jegyzőkönyvet küldeni.
  6.2. A szavatossági igényérvényesítés feltétele, hogy a vevő teljesítse a GEOTECH felé fennálló szerződéses kötelezettségeit, különösen a megállapodott fizetési feltételeket.
  6.3. Visszáruzás a GEOTECH részére nem hajtható végre előzetes kölcsönös értesítés és a GEOTECH írásbeli jóváhagyása nélkül.
  6.4. A 6.1. pontban jelzettek szerint jogszerűen megkifogásolt áru hibájának orvoslásaként a GEOTECH - saját döntése alapján - a Vevő részére a hibás termék kijavítását, cseréjét, a vételár leszállítását (árkedvezmény) biztosíthatja, súlyos hiba esetén dönthet arról is, hogy az áru visszaszállítása esetére a vételárat visszaszolgáltatja (elállás).
  6.5. A szavatossági felelősség megszűnik, amennyiben a leszállított árut megváltoztatják, feldolgozzák vagy szakszerűtlenül kezelik.
 • Tulajdonjog fenntartás
  7.1. A GEOTECH a nyújtott szolgáltatás alapján leszállított áru tulajdonjogát a vevővel és a vele kapcsolódó vállalkozásokkal szemben az üzleti kapcsolatból eredő összes kifizetés beérkezéséig fenntartja. Amennyiben az áru ellenértékének szerződésszerű megfizetése nem történik meg, úgy a szállító jogosult az átadott áruk visszaszállítására.
  7.2. A tulajdonjog fenntartással szállított áru fel- vagy átdolgozása sem érinti a GEOTECH tulajdonjog fenntartása iránti igényét. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással értékesített áru más szállítók termékeivel szétválaszthatatlanul feldolgozásra vagy egyesítésre került, a GEOTECH megszerzi a feldolgozással létrejött új dolog közös tulajdonát, a tulajdonjog fenntartással átadott áru értéke (a végszámlában szereplő összeg ÁFÁ-val növelt összege) és a más feldolgozott termék feldolgozáskori értéke arányában.
  7.3. Vevő köteles a GEOTECH részére közölni, hogy az általa vásárolt, de ki nem fizettet termék hol található. Vevő köteles közreműködni a ki nem fizetett termék elszállításában. Vevő a GEOTECH-el való szerződéskötés keretében kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben a GEOTECH arra kényszerül, hogy valamely ki nem fizetett terméket elszállítson, úgy Vevő sem birtokvédelmi, sem polgári, sem büntetőeljárást nem kezdeményez a jogát gyakorló GEOTECH-el szemben.
 • Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség
  8.1. Minden szerződéses és szerződésen kívüli jogvita eldöntése tekintetében a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
  8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, Bíróság bevonása nélküli tárgyalások során kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a felek alávetik magukat a GEOTECH mindenkori székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességének.
 • Egyéb előírások
  9.1. Ha ezen feltételek egyes előírásai hatálytalanok lennének vagy azzá válnának, ez az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. A szerződő felek kötelesek olyan új feltételekben írásban megállapodni, amelyek a hatálytalan rendelkezések alapján megjelölt szerződési célnak legjobban megfelelnek, és kizárják a szerződési célok megkerülését.
  9.2. Az ÁSZF itt szabályozott feltételei módosítása vagy eltérés azoktól kizárólag írásban megengedett. Ez vonatkozik az írásbeliséget előíró rendelkezésre is.
  9.3. Az ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés kétséges tartalmi eltérése esetén az egyedi szállítási szerződés előírásai az irányadóak.

Siófok, 2011. április 1.

Hírlevél

Egyetértek a Használati feltételekkel és elfogadom az Adatvédelmi irányelveket

KAPCSOLAT

Telefon: +36 20 852 1660
Source: http://geobutor.hu/bemutatkozas/kapcsolat

E-mail: geobutor@geobutor.hu

 

geobutor.hu facebook3

 

NYITVATARTÁS

H-P 8:00-16:00 (Árukiadás 15:00-ig!)


Source: http://geobutor.hu/bemutatkozas/kapcsolat

Mint minden weboldal, az geobutor.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz.

Our website is protected by DMC Firewall!
X

Right Click

No right click